显示1 - 7的7

(დაწყებითდასაშუალოსკოლისპროგრამაშიკლიმატისცვლილებისთემისშეტანამომავალთაობასამპრობლემაზერეაგირებაშიდაეხმარება。ფოტოაზიისგანვითარებისბანკი)

განათლებისოთხიგზაკლიმატისცვლილებასთანდაკავშირებით

განათლებაკლიმატისცვლილებაზერეაგირებისფუნდამენტურიხელსაწყოა,თუმცამისიშესაძლებლობებიჯერკიდევარარისსაკმარისადგამოყენებული。

亮丽人生Jagannathan,Arghya Sinha罗伊

ფოტო:საქართველომშეძლოკოვიდ-19 -ითგამოწვეულიუმძიმესიზეგავლენისთავიდანაცილება。ფოტო:იაანუსიაგომეგი

საქართველოშიკოვიდ-19 -თანეფექტიანიბრძოლაშესაძლოაგრძელვადიანიწარმატებისსაწინდარიგახდეს

საქართველოსეკონომიკისაღდგენისპირობებში,ქვეყანასეძლევაუნიკალურიშესაძლებლობამეტადდივერსიფიცირებულიდაინკლუზიურიეკონომიკურიზრდისახალიეტაპიდაიწყოს。

肖恩·罗森塔尔

მიწოდებისჯაჭვი,რომელიცმსოფლიოსსამედიცინოსაქონლითდასურსათითამარაგებს,პანდემიისდროსდიდიწნეხისქვეშმოექცა。ფოტო:iStock

საზღვრებიჩაიკეტა,მაგრამვაჭრობაუნდაგაგრძელდეს

კორონავირუსისპანდემიამვაჭრობისხელშეწყობისაუცილებლობადაგვანახა,არამხოლოდსამედიცინოტვირთებისმიმოცვლისთვის,არამედეკონომიკისგასაძლიერებლად。

史蒂文·贝克

აზიისღარიბმოსახლეობასკოვიდ-19 -ისკრიზისამდეცუამრავპრობლემასთანგამკლავებაუწევდა。ფოტო:亚洲开发银行

უკეთესისოციალურიდაცვაკოვიდ-19 -სგანდაზარალებულიღარიბიმოსახლეობისთვის

მილიონობითოჯახი,რომელიცკოვიდ-19 -ისგავრცელებამდეცღარიბიდადაუცველიიყო,ახლადილემისწინაშედგას——როგორიკვებონ,იმკურნალონდაუბრალოდგადარჩნენ。ჩვენვალდებულნივართდაუყოვნებლივვიმოქმედოთდადავიცვათისინი,ვისაცახლაესყველაზემეტადსჭირდება。

阿米尔显得优雅

მომავალიპანდემიებისგანთავისდაცვასჯანსაღიცხოვრებისწესითადაქალაქებისმდგრადიგანვითარებითშევძლებთ

მომავალიპანდემიებისთავიდანასაცილებლადჯანდაცვაშიძირეულიცვლილებებიაგასატარებელი

-19 -იკოვიდსპანდემიაშესაძლოაიყოსშანსიჯანდაცვისგაძლიერებასდაჯანსაღიცხოვრებისდამკვიდრებასკომპლექსურადმივუდგეთ,განვახორციელოთინვესტიციებიჯანდაცვისსისტემებსადაუფრომდგრადიმიწოდებისჯაჭვებში。

苏珊罗斯,纳吉布拉哈比卜

მრავალაზიურქვეყანაშისაშიშისამედიცინონარჩენებიმყარმუნიციპალურნარჩენებსერევა,რაცარაერთპრობლემასქმნის。პაველჩერვინსკისფოტო

სამედიცინონარჩენებისსწორიგატანაპანდემიებთანგამკლავებაშიდაგვეხმარება

სამედიცინონარჩენებისგატანაპანდემიისწინააღმდეგბრძოლისადაჯანდაცვისმნიშვნელოვანინაწილია,რაცკოვიდ-19 -ისაფეთქებისასგანსაკუთრებითგასათვალისწინებელია。

斯蒂芬•彼得斯,克里斯汀·p·陈

წინსვლისმიუხედავად,აზიასადაოკეანეთშიმილიონობითადამიანიკვლავსიღარიბეშიცხოვრობს。ფოტო:亚洲开发银行

როგორდავაჩქაროთმდგრადიგანვითარებისმიზნებისგანხორციელებააზიასადაწყნაროკეანეთში

აზიასადაწყნარიოკეანისრეგიონშიმდგრადიგანვითარებისმიზნებისგანხორციელებანელიტემპითმიდის,მაგრამდაკარგულიდროისასანაზღაურებლადწინკიდევერთიათწლეულია。

巴特·埃德